Dla kandydata

During – ogniwo pomiędzy firmą a pracownikiem

Firma jest rzeczywistym ogniwem łączącym firmę z pracownikiem.

Celem i efektem współpracy jest uzyskanie zarówno wysokiej jakości pracy, jak i obopólnej satysfakcji zainteresowanych stron.
Strony nie ponoszą żadnych zobowiązań  finansowych.

Każda z zatrudnionych osób ma zapewnione identyczne warunki pracy, płacy oraz przywilejów socjalnych zgodnie z zajmowanym stanowiskiem.

Szukasz odpowiedniej pracy? Znajdziesz ją dzięki During:

Jesteśmy aktywni w całym kraju, każdy z doradców zna dynamikę lokalnej gospodarki. Nasza sieć gwarantuje dobre i stałe relacje z instytucjami państwowymi i światem biznesu.
W szczególnie odpowiedzialny sposób traktujemy dbałość o satysfakcję i rozwój naszego kandydata na drodze jego kariery zawodowej.
Zapewniamy uczestnictwo w programach szkoleniowych zgodnie z najwyższymi europejskimi standardami i rzeczywistymi potrzebami rynku pracy.
During wspiera, uczy i ochrania pracownika.  
Przydatne w poszukiwaniu pracy jest dobrze napisane CV oraz przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej.  

Pisanie CV

W momencie rozpoczęcia poszukiwania pracy CV automatycznie staje się bazową informacją o Tobie. Dobrze napisane CV jest skutecznym instrumentem pozwalającym na przejście do rozmowy kwalifikacyjnej.
W dobrze napisanym CV powinny znaleźć się:

 • precyzyjne informacje dotyczące okresu pracy, nazw firm oraz wykształcenia,
 • informacje napisane prostym i bezbłędnym językiem, usystematyzowane, z  podkreśleniem słów kluczowych,
 • informacje dostosowane do specyfiki firmy/instytucji, do której jest  skierowane CV oraz do wymaganego  profilu/stanowiska.
Wszystkie informacje należy umieścić na jednej stronie.
Informacje powinny być przedstawione w formie blokowej, by ułatwić ich szybkie odczytanie.

Kolejność podawanych informacji (dokumentów):
 • dane osobowe,
 • aktualne zdjęcie - format paszportowy (jeżeli zdjęcie jest dołączane do CV),
 • informacje o wykształceniu uporządkowane chronologicznie według dat ukończenia kolejnego etapu edukacyjnego od ostatniego do pierwszego, z uwzględnieniem daty ukończenia (w przypadku studentów - rok studiów), miejsca, nazwy kierunku/specjalności. Można załączyć informację o ocenie na dyplomie oraz temacie pracy magisterskiej, jeżeli był on związany z kwalifikacjami wymaganymi na stanowisku, o które się ubiegamy,
 • informacje o dodatkowych kwalifikacjach (kursy, warsztaty, Erasmus, praca zawodowa itp.) - należy dołączyć stosowne zaświadczenia z uwzględnieniem czasu, miejsca, rodzaju kwalifikacji lub wykonywanej pracy,
 • charakterystyka doświadczenia zawodowego usystematyzowana chronologicznie od pierwszych nabytych kwalifikacji z uwzględnieniem stażu i/lub praktyk zawodowych. Należy wykazać kwalifikacje związane z wymogami na stanowisko, o które się ubiegamy. Można zawrzeć krótki opis swojej aktywności w celu lepszego zobrazowania swoich możliwości,
 • informacje o znajomości języków obcych uwzględniające poziom zaawansowania udokumentowane certyfikatami. Należy także uwzględnić umiejętności językowe nabyte poza formalnymi szkoleniami, np. długoletni pobyt za granicą, praca za granicą itp.,
 • informacje w zakresie obsługi komputera udokumentowane certyfikatami lub deklaracją znajomości popularnych programów (wymienić),
 • informacje dotyczące kompetencji miękkich - zarządzanie własną osobą, motywacja oraz umiejętności interpersonalne (np. komunikatywność, dynamizm działania, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, zarządzanie czasem, odporność na stres).
W CV należy zawrzeć informacje o dopuszczeniu do wykorzystywania danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). ‘’ ROZMOWA KWALIFIKACYJNA Rozmowa kwalifikacyjna jest procesem oceny i wyboru kandydata przez przedstawiciela przedsiębiorstwa lub organizacji, przeprowadzanym w celu zatrudnienia. Podczas tego procesu pracodawca ustala, czy kandydat jest odpowiednią osobą na dane stanowisko, jaki wkład może wnieść do firmy, czy dopasuje się do zwyczajów w niej panujących.

Przygotowując się do rozmowy, należy uwzględnić następujące aspekty:
 • szanuj czas - punktualność jest synonimem niezawodności i sumienności. Zalecane jest, aby na rozmowę kwalifikacyjną przyjść 10-15 minut przed terminem (nie wcześniej); w przypadku zdarzeń losowych należy niezwłocznie poinformować firmę i umówić się na inny termin,
 • wybierz odpowiednie ubranie - zaleca się schludny, nieekstrawagancki strój dostosowany do oficjalnej sytuacji,
 • dowiedz się o firmie - przed rozmową kwalifikacyjną należy zapoznać się z profilem firmy i deklarowaną misją,
 • zapoznaj się ze stanowiskiem - poznaj zakres obowiązków na danym stanowisku, zapoznaj się z ofertą firmy oraz jej wymaganiami, przygotuj argumenty motywacyjne,
 • pomyśl o wynagrodzeniu - w czasie rozmowy kwalifikacyjnej może paść pytanie o wymagania kandydata w zakresie wynagrodzenia - przedstawiając swoje oczekiwania, należy w dyskusji uwzględnić najniższą gratyfikację finansową możliwą do zaakceptowania przez kandydata.
Ważne wskazówki, o których należy pamiętać: wyłączenie telefonu przed rozmową, unikanie odpowiadania pytaniem na pytanie, posiadanie kopii CV. PYTANIA często zadawane :

1. Wprowadzenie
Co wiesz o naszej firmie ?
Powody, dla których uważasz, że praca ta może być dla Ciebie interesująca ?

2. Doświadczenia szkolne
W jakiej szkole uzyskałeś najlepsze rezultaty, a w jakiej najgorsze?
Jakie miałeś relacje z nauczycielami i kolegami?
Na jakie zajęcia dodatkowe uczęszczałeś?
Czy należałeś do jakiegoś zespołu szkolnego?
Jaki był temat pracy magisterskiej?
Z jakich powodów porzuciłeś szkołę?
Czy chcesz kontynuować naukę?

3. Historia zatrudnienia
W jakich firmach pracowałeś ?
Jakie etapy uważasz za najważniejsze w swoim rozwoju zawodowym?
Jakie były relacje z twoimi przełożonymi i współpracownikami?
Zrób szczegółową analizę swojego ostatniego zatrudnienia.

4. Czynniki motywacyjne
Dlaczego zmieniałeś pracę w przeszłości?
Dlaczego chcesz podjąć tę pracę? Jakie korzyści przewidujesz dla siebie?
Jeżeli miałbyś wybór, jaką pracę byś wybrał?
Co możesz wnieść do naszej firmy?
Jaka jest Twoja dyspozycyjność?

5. Zainteresowania
Jak lubisz spędzać swój wolny czas?
Czy bierzesz udział w imprezach sportowych, kulturalnych, charytatywnych itp.?

6. Cechy osobowościowe
Jakie są Twoje mocne strony?
Jakie są Twoje słabe strony?
Wymień swoje trzy zalety i trzy wady.

7. Wnioski
Czy chcesz jeszcze coś dodać lub o coś poprosić?
Czy chcesz zadać jakieś pytania na temat pracy, firmy lub inny temat, który Cię interesuje?
Od kiedy możesz rozpocząć pracę w naszej firmie?